Diensten

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema’s (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen. Hieronder een opsomming met toelichting van de verschillende diensten die StadsKracht levert.

Centrummanagement

Steden kunnen niet zonder een professioneel beheer van een centrum. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren participeren in vrijwel alle Nederlandse centrumgebieden in een vorm van centrum-/ of binnenstadsmanagement.
StadsKracht adviseert opdrachtgevers in de voorbereidende fase maar is zelf ook op locatie actief als bestuurders of procesmanager.

Projecten in binnensteden komen niet van de grond zonder financiële middelen. Tegenwoordig zijn collectieve financieringsmethoden in centra, met een verzamelterm ‘ondernemersfondsen’ genoemd, niet meer weg te denken. StadsKracht is actief bij het opzetten, faciliteren en het evalueren van fondsen. Of het nu gaat om de reclamebelasting of de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), betrekking heeft op documentatie of draagvlakcreatie; StadsKracht staat u in alle stappen van het proces bij.

Binnenstadsbeleid en centrumvisies

Succesvolle binnensteden en dorpscentra werken op basis van een krachtig beleidskader. Een lange termijn programma waarin de ‘stip op de horizon’ is vastgelegd. Ruimtelijk, functioneel en organisatorisch. StadsKracht draagt daaraan bij op strategisch en operationeel niveau. Denk daarbij aan het opstellen van een centrumvisie met een concrete uitvoeringsagenda of een scan van de toekomstbestendigheid van één of meerdere deelgebieden.

Transformatie

Winkelcentra en binnensteden veranderen in hoog tempo van plekken waar het enkel draait om winkels en ‘kopen’ naar plekken waar het ‘verblijven’ centraal staat. In de literatuur vaak omschreven als het proces van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. De essentie is dat niet alleen de functies de aantrekkelijkheid van een gebied bepalen maar veel meer de kwaliteit van de openbare ruimte en sociale componenten. Voor alle beleidsbepalers en -beïnvloeden is het zaak om over deze transformatie na te denken.
Maar transformatie betekent op veel plekken ook simpelweg snijden in het winkelbestand. Met name in middelgrote centrumgebieden is er geen gezonde balans meer tussen aanbod en vraag. Vastgoedtransformatie is dan noodzakelijk. StadsKracht is actief op al deze terreinen.

Lezingen en presentaties

Met regelmaat verzorgt StadsKracht inhoudelijke lezingen/presentaties over de wereld van binnensteden/dorpscentra en het belang van samenwerken. Met een combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaringen worden deskundigheid en passie overgebracht aan het publiek. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld ondernemers(verenigingen), vastgoed collectieven en beleidsambtenaren.

 

 

Retail en detailhandel

StadsKracht verricht al jarenlang diverse typen onderzoek in de retailsector, variërend van sectorale structuurvisies tot branchegerichte vraagstukken (zoals supermarkten). Concrete producten zijn bijvoorbeeld detailhandelsvisies of locatie studies.
De retailsector is een ongekend dynamische speelveld. Nieuwe concepten komen en gaan. De dynamiek hoort naar de visie van StadsKracht op verantwoorde wijze en binnen kaders gefaciliteerd te worden op de daarvoor bestemde kansrijke locaties. Stilstand is achteruitgang. De consument verwacht vernieuwing en verrassing. Maar wel enkel op kansrijke plekken in de structuur. Andere plekken dienen getransformeerd te worden.