Evaluatie Het Fonds Groningen 2017

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2017

Aanleiding
In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te financieren. Het Fonds heeft tot doel het economisch functioneren van de gemeente Groningen te versterken en de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen te versterken. Conform de verordening loopt Het Fonds tot eind 2017. Om over de verlenging en verdere ontwikkeling van Het Fonds te kunnen besluiten, heeft de Gemeente Groningen StadsKracht gevraagd de evaluatie uit te voeren. Daarvoor zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden ingezet.

Met de conclusies die op basis van de analyses en interviews zijn geformuleerd, worden in het evaluatierapport aanbevelingen geformuleerd.

Conclusies 2017
Binnen alle organisaties en geledingen in Groningen wordt Het Fonds gewaardeerd en de meerwaarde erkend. De stakeholders binnen Het Fonds (zoals gemeente en ondernemersverenigingen) zijn van mening dat Het Fonds zeker niet is uitontwikkeld en toe is aan een volgende stap. Om daarmee haar bestaan op langere termijn te rechtvaardigen.

Een centrale aanbeveling luidt om meer inzet van capaciteit en middelen te richten op het gezamenlijk met de partners in de stad ontwikkelen van strategische agenda’s. Er is bij de bedrijvenverenigingen in de stad ook aanwezig om hardere budgetafspraken te maken over de inzet van middelen ten behoeve van strategische projecten.

Waar staat het Ondernemersfonds anno 2020?
Met bestuurslid Klaas Holtman van Het Fonds (inmiddels omgedoopt tot Ondernemersfonds Groningen) blikken we terug op de evaluatie en de opvolging van de adviezen. De vraag is natuurlijk of de organisatie in staat is geweest zichzelf verder te ontwikkelen in de laatste jaren.

Klaas Holtman geeft aan dat het Ondernemersfonds de laatste jaren zeker in staat is geweest om zich meer te richten op strategische projecten met een stadsbreed effect. Dat uit zich in meer investeringen in stadsmarketing, culturele projecten en het gezamenlijk optrekken bij het project ‘Groningen Werkt Slim’, met als doel om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Met drie van de vier ondernemersverenigingen in de stad is het ook gelukt om tot afspraken te komen meer budget te steken in deze strategische projecten. In de praktijk gaat het dan over 20 procent van het budget wat zij uit het Ondernemersfonds krijgen uitgekeerd.

Bij het investeren in de strategische agenda is het essentieel dat het Ondernemersfonds, de bedrijvenverenigingen en de gemeente samen de schouders eronder zetten. Dit is geen vanzelfsprekendheid, aldus Klaas Holtman. Wisselingen van het College bij de gemeente helpt daar niet bij. Het Ondernemersfonds heeft daarnaast stevig gewerkt aan de aanbeveling om zichtbaarder te worden in de stad. Bijvoorbeeld met een nieuwe website.

Tot slot is ook een aanbeveling gedaan om de looptijd van Ondernemersfonds te verlengen tot en met 2023, zodat er voor de projecten van meer strategischere en vernieuwende aard ook langere verplichtingen aangegaan kunnen worden. Deze aanbeveling heeft de gemeente ter harte genomen, Het Fonds is verlengd voor onbepaalde tijd, met steeds een evaluatie om de 5 jaar.