Binnenstadsvisie Delft

Expertise: Binnenstadsbeleid
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Jaar: 2017

Eind 2012 is de binnenstadsvisie Delft ‘Vitaal en Gastvrij’ opgesteld. Doelstelling van de binnenstadsvisie is het versterken van de bezoekersfunctie van de binnenstad om zo de verdiencapaciteit van de binnenstad te vergroten: meer bezoekers, hogere bestedingen en hogere waardering.
Er zijn vier programmalijnen met een horizon tot 2020.

Eind 2012 is de binnenstadsvisie Delft ‘Vitaal en Gastvrij’ opgesteld. Doelstelling van de binnenstadsvisie is het versterken van de bezoekersfunctie van de binnenstad om zo de verdiencapaciteit van de binnenstad te vergroten: meer bezoekers, hogere bestedingen en hogere waardering.
Er zijn vier programmalijnen met een horizon tot 2020.

Economie in beweging.
Een goed functionerende binnenstadseconomie vereist creatief ondernemerschap en een sterker winkelaanbod.

Cultureel podium.
Het gebruik van de binnenstad als cultureel podium vergroot de aantrekkingskracht en verblijfskwaliteit.

Gastvrij, verbonden en ontsloten.
Het verleiden van mensen om naar Delft te komen vraagt om een servicegerichte benadering.

Netwerk en partnerschap.
Alleen samen en met initiatieven en investeringen uit de stad komen we tot effectieve resultaten.

Begin 2017 was de looptijd van de visie halverwege. StadsKracht is gevraagd de visie te evalueren en waar nodig bij te sturen middels data analyses en participatie met betrokkenen. Enkele conclusies en aanbevelingen:

  • Handhaaf de bestaande programmalijn en voeg een thema toe: inrichting en beheer openbare ruimte. De kwaliteit ervan laat te wensen over.
  • Stel een ‘structuurvisie binnenstad’ op om uitgangspunten t.a.v. de economie in de binnenstad te bestendigen.
  • Een verdere professionalisering van de samenwerking in de binnenstad binnen het het centrummanagement met meer middelen is nodig.
  • Er is meer aandacht nodig voor toerisme (uitvoering toeristische visie) en wonen (actie op woonvisie 2016-2023).
  • Investeer in monitoring om te kunnen sturen met feiten.

Het resultaat van de aanbevelingen
Met David Lansen, tot recent actief binnen het Centrummanagement en de Ondernemersvereniging in binnenstad Delft, blikken we terug op het resultaat van de adviezen en bespreken we de huidige situatie.

David geeft aan tot de organisatie van het Centrummanagement vrijwel direct na de evaluatie is aangepast.
“De hoofdboodschap was: ‘ga verbinden op de uitvoering’, waarbij Stichting Centrummanagement Delft moest kantelen van een zwaar algemeen bestuur (met veel overleg) naar een dagelijks bestuur (waarbij acties centraal staan). Volgens mij profiteren de bij de binnenstad betrokken partners daar tot op de dag van vandaag nog steeds van”.

Een belangrijk resultaat is daarnaast dat de middelen uit het stadsbrede Ondernemersfonds anders zijn georganiseerd. Voorheen kwamen deze rechtsreeks toe aan ondernemers maar sinds de evaluatie zijn deze gekoppeld aan het Centrummanagement. De aanpak is daardoor meer integraal, met meer draagvlak als gevolg.

Wat volgens David tot op heden niet is gelukt betreft het opstellen van een nieuwe structuurvisie waarin strategische keuzes worden gemaakt. “Tot op de dag van vandaag houden wij via de ondernemerskant dit op de agenda. Het lijkt er op dat 2021 in het teken staat van nieuw detailhandels- en binnenstadsbeleid. Ik geloof dat dit gaat landen”, aldus David.

Tot slot, het coronavirus heeft als effect dat er sinds kort actief werk wordt gemaakt van een andere aanbeveling uit 2017, namelijk het monitoren van de prestaties. De samenwerkende organisaties in de stad oriënteren zich op een geautomatiseerd passanten telsysteem.