Binnenstadsmanager Oosterhout

Expertise: Centrummanagement
Opdrachtgever: Bruisende Binnenstad
Jaar: 2016 - 2019

StadsKracht is – in de persoon van Stefan van Aarle – in de periode 2016-2019 binnenstadsmanager geweest in Oosterhout (Noord-Brabant). 

De aanleiding
De Oosterhoutse binnenstad vervult een belangrijke rol als ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers van de eigen gemeente. Een aantal ontwikkelingen – economische crisis, verander(en)d koopgedrag van consumenten en leegstand van winkels – zijn belangrijke redenen om extra aandacht te hebben voor de binnenstad.

In samenspraak met stakeholders (ondernemers, vastgoedeigenaren, etc.) is in 2016 een programma Bruisende Binnenstad opgesteld. Om goed uitvoering te kunnen geven aan dit programma is Stefan van Aarle aangesteld om het programma uit te voeren en door te ontwikkelen. Hierdoor werd het mogelijk om actiever in te spelen op de snel veranderende binnenstad.

De opgaven
Oosterhout is een middelgrote stad die kampt met een behoorlijke transformatieopgave. In 2017 is een visie op de binnenstad vastgesteld waarin concrete locaties worden aangewezen voor transformatie. De visie heeft vervolgens gefunctioneerd als vliegwiel voor de ontwikkeling van de binnenstad. Zo is de voorbereiding van de eerste grote transformatie van duizenden m2 winkelvastgoed in het overdekte winkelcentrum Arendshof in volle gang.

Door in de binnenstad meer mogelijk te maken en zo de aantrekkelijkheid van de binnenstad te versterken, bijvoorbeeld door citymarketing, het verbinden van partijen en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, ondernemerschap en aanpak openbare ruimte is het gelukt om samen met partners in de binnenstad beter in te spelen op trends die van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad. Ook vervult het binnenstadsmanagement een actieve rol in de aanpak van leegstand van winkelpanden, signaleert de binnenstadsmanager belangrijke zaken die in het centrum spelen en adviseert het bestuur van de stichting en het College van B&W hierover.

Terugblik: samenwerking niet meer weg te denken
Met Daniëlle Bosmans, werkzaam bij de gemeente Oosterhout (en destijds betrokken als manager stadsontwikkeling) blikken we terug op wat de meerwaarde is geweest van het hebben van binnenstadsmanagement.

Volgens Daniëlle is samenwerking één van de belangrijkste voorwaarden voor succes. “Het grote voordeel van het hebben van een professionele binnenstadsmanagement organisatie is dat gemeente, ondernemers én vastgoedeigenaren samen werken aan het versterken van de binnenstad. Door samen op te trekken is er een gezamenlijke visie op de toekomst van de binnenstad en deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in een gezamenlijke financiële samenwerking in de vorm van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daniëlle benadrukt het belang van het hebben van een binnenstadsmanager: ”Door binnenstadsmanagement hebben we een goede basis gelegd om samen met alle betrokken partijen actief te blijven werken aan ons doel: een bruisende binnenstad!”

Alle partners hebben vertrouwen ontwikkeld in de aanpak. “Na jaren van vinger wijzen en veel gepraat wordt er de laatste jaren weer gewerkt aan een aantrekkelijkere binnenstad. Er ligt een koers die duidelijkheid geeft voor ondernemers, vastgoedeigenaren, investeerders en gemeente”.